Saveza Strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije
Federacije Bosne i Hercegovine

12.11.2015.g. u Zenici, je održana redovna Skupština Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije na kojoj su u Savez primljene dvije nove organizacije: Sindikata doktora medicine i stomatologije Javne Ustanove DZ u Sarajevu koji ima preko 360 članova i Neovisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Županije posavske-posavskog kantona koji ima oko 50 članova. Ovim Federalni savez sada ima preko 2000 članova na teritoriji cijele F BiH, u pet kantona.

U toku su aktivnosti na organizaciji sindikata doktora medicine i stomatologije i u nekim drugim kantonima.

Tako je planirano da se u narednim danima finaliziraju aktivnosti na održavanju osnivačke Skupštine Sindikata doktora medicine i stomatologije na području SBK/KSB, potom i u ostalim kantonima F BiH.

Sindikat doktora medicine i stomatologije nastavlja svoje aktivnosti, te iz dana u dan postaje jači i bolje organizovan. Do sada su Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH činile kantonalne organizacije iz Tuzlanskog , Ze-do i Unsko-sanskog kantona.

Svjedoci smo da je došlo do korjenitih promjena kada je u pitanju radno-pravni status svih zaposlenih na području F BiH, u svjetlu novousvojenog zakona o radu, što će dovesti do izmjena kako opšteg tako i svih granskih kolektivnih ugovora, pa tako i ugovora za zdravstvene radnike.

Prije svega, mišljenja smo da stubovi svakog zdravstvenog sistema, odnosno ljekari, do sada nisu bili prepoznati kao direktni socijalni sagovornici, niti na adekvatan i reprezentativan način prihvatani od strane poslodavca, prije svega federalne i kantonalnih vlada, ali i zdravstvenih ustanova uopšte.

Read More

Dana 04. 11. 2015. Je održana vanredna Skupština Sindikata doktora medicine i stomatologije Doma zdravlja u Sarajevu, sa jednom tačkom dnevnog reda: Odluka o početku priprema za štrajk u slučaju da menađment JU DZ KS ponovo odluči da smanji plate uposlenim u Domu zdravlja, prije svega ljekarima, odnosno ne ispuni uslove koji su zadani ranijim odlukama Glavnog odbora.

U međuvremenu je menađment udovoljio zahtjevima Sindikata, nakon niza sastanaka između Sindikata, premijera, ministrice zdravstva, i menađmenta, kao i upozorenja od strane našeg Sindikata da je potpisivanje članova Sindikata već u toku.

Također, a obzirom na autonomiju našeg Sindikata, bila je potrebna i odluka Skupštine u slučaju da se pristupi pripremama za generalni štrajk na nivou Federacije BiH od strane Saveza strukovnih sindikata doktora medicine is tomatologije F BiH. Predsjedništvo Sindikata je upoznalo članove Skupštine da je odziv članova na anketni list u vezi pokretanja štrajka bio iznad očekivanja, u nekim organizacionim jedinicama je bio 100%. Članovi su upoznati i sa prekretnicom koja bi se mogla desiti u narednih nekoliko sedmica, kada bi se trebalo pristupiti potpisivanju novog kolektivnog ugovora u zdarvstvu, ŠTO JE PRIMARNI CILJ NAŠE BORBE, odnosno napokon pravedno pozicioniranje ljekara u sistemu zdravstva.

Odluka da predsjedništvo Sindikata može preuzeti ulogu vođenja priprema za štrajk i povlačenjem poteza u skladu sa aktuelnom situacijom je donesena jednoglasno, s tim da su članovi Skupštine kroz diskusiju potencirali jedinstvo svih članova Sindikata na nivou Kantona i Federacije BiH, posebno kroz predstojeće izmjene granskog kolektivnog ugovora.


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo