Savez Strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH

Predsjednik Saveza

Zenica: 05. 04. 2016.

Prot. Br.__________

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegoviine

Predstavnički-Zastupnički dom

Zakonodavno-pravna komisija

Predmet: Zahtjev za tumačenje odredbi  Zakona o radu koje se odnose na reprezentativnost sindikata

 Obrazloženje:

I  Problem

 ZOR na poznaje termin Strukovni sindikat, a što je novi način organizovanja sindikata u vidu sindikata jedne struke (profesije). To je poznati nači organizovanja sindikata u većini Evropskih zemalja a i kod nas su svi novoorgsnizovsni sindiksti na toj osnovi.

Osnovni problem je kruti kvantitativni uslov, po kome reprezentativni sindikat treba da ima članova 30 % od ukupnog broja uposlenih u jednoj djelatnosti.  Kako doktora medicine i stomatologije u javnim ustanovama nema ukupno 30% , po tome, ne samo da ne možemo ispuniti uslove reprezentativnosti, nego se postavlja pitanje i svrhe organizovanja strukovnog sindikata uopće.

  Ovim kriterijem je Zakon o radu favorizovao postojeće Granske sindikate (sindikat svih uposlenih u jednoj djerlatnosti) a onemogućio da Strukovni sindikati (sindikat jedne profesije-struke) dobiju reprezentativnost za predstavljanje te struke-profesije.Ovaj problem nije samo u zdravstvenoj djelatnosti, jer je rijetko da neka struka-profesija ima više od 30 % uposlenih u nekoj djelatnosti.

 II O Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije.

Strukovni sindikati doktora medicine i stomatologije osnovani su i djeluju kao samostalne, interesne organizacije članova – doktora medicine i stomatologije, zaposlenih u okviru javnog zdravstvenog sektora na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koji obavljaju djelatnost koja,  u skladu sa standardnom KD BiH 2010.čl.86.2, predstavlja zasebnu djelatnost (Odluka o  klasifikaciji djelatnosti BiH 2010,službeni glasnik BiH 47/10).

Prava na organizaciju i djelovanje strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije zagarantovana su i članom 8. stav 1. alineja a, b, c i d Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (03.01.1976.), koja je Međunarodnim radnim pravom u okviru  Međunarodne organizacije rada Konvencijom broj 87 i 98 posebno zagarantirana, a kojeg je nakon disolucije bivše države preuzela Bosna i Hercegovina.

Takođe, podsjećanja radi, i domaćim zakonodavstvom,  Zakonom o radu usvojenim 2015.god. čl,124 (sl.novine  FBiH br 62/15), Zakonom o  liječništvu usvojen 2013.god. (sl.novine FBiH br.56/13) kojim se priznaje struka (djelatnost) i nameće obaveza formiranja Ljekarske komore, a u članu 32 definišu prava liječnika koja se  vežu za ostvarivanje prava na rad  iz Međunarodnog pakta o ekonomskim soc.i kulturnim  pravima, nameće se potreba formiranje sindikata ljekara u cilju  ostvarenja i zaštite prava i interesa po osnovu rada. Zakonom o stomatološkoj djelatnosti obezbijeđena je sloboda i pravo na strukovno udruživanje. 

Read More

OBAJEŠTAVAMO ČLANSTVO DA JE SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE  DOMOVA ZDRAVLJA U SARAJEVU OD PETKA 23. 4. 2016. DOBIO STATUS REPREZENTATIVNOG SINDIKATA, ČIME JE POSTAO PRVI SINDIKAT U F BiH KOJI JE ISPUNIO OVE USLOVE U NEKOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI , KADA JE RIJEČ  O STRUKOVNOM (,,DOKTORSKOM“) SINDIKATU.

ČESTITKE SVIM ČLANOVIMA.

Povodom najava u medijima o izmjenama radnog vremena JU DZ KS, obavještavamo članstvo da su u narednih nekoliko dana planirani sastanci po organizacionim jedinicama svih članova Sindikata u vezi definisanja  stava našeg Sindikata sa mogučim izmjenama radnog vremena.

Sindikat je već uputio dopise menađmen tu sa zahtjevom OBAVEZNOG konsultiranja Sindikata za sve eventualne izmjene statuta JU DZ KS, što podrazumjeva i izmjene radnog vremena.

Od stava našeg članstva će ovisiti i dalji koraci Sindikata.

Po  najavama, 14. 4. 2016. bi trebao stupiti na snagu novi zakon o radu na prostoru F BiH, koji će tretirati  specifične odnose na relaciji poslodavac- uposlenik, i koji bi trebao na novi način rješavati radno-pravni status svakog uposlenika na prostoru F BiH.

Shodno tome, vrlo brzo ćee se pristupiti potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora, a neposredno nakon toga se pristupa potpisivanju granskih kolektivnih ugovora, pa i granskog kolektivnog ugovora u zdravstvu, koji će definisdati prava i obaveze uposlenih u zdravstvu na području f BiH.

Po zadnjim najavama iz vlade F BiH, granske kolektivne ugovore će voditi i potpisivati predstavnici Sindikata i nadležnih ministarstava.

Kada je u pitanju granski kolektivni ugovor za područje zdravstva, pregovore će voditi i potom ih potpisati fed. Min. Zdravstva sa jedne strane i Sindikati sa druge strane.

Upravo tu leži mogući nesporazum i problem koji prijeti da eskalira. Naime, i nakon upornih, višemjesečnih, nastojanja Federalnog Sindikata dr. med. i stom. da se na ravnopravan način uključi u predstojeće pregovore sa nadležnim ministarstvom, sa druge strane nailazimo na zid šutnje, ignorisanja, zaobilaženja…

U nekoliko navrata smo uputili službene dopise za sastanak sa ministrom, koa i za uključivanje našeg Sindikata u predstojeće pregovore sa ministarstvom. Odgovor nismo dobili, a jedan susret sa ministrom se desio prije skoro godinu dana, kada smo dobili deklerativnu i uopštenu podršku. Nakon toga se ministarstvo više nije udostojilo ni da nam odgovori, i pored naših zahtjeva, dopisa, urgencija na dopise isl.

Read More


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo