Na osnovu člana 12. i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“ br. 45/02) Osnivačka skupština Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo
( u daljem tekstu KS) , na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 07.11.2016. godine u Sarajevu, donosi:

S T A T U TSINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE
KANTONA SARAJEVO

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1 .

Ovim statutom uređuju se: naziv i sjedište Sindikata, ciljevi i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, organi Sindikata, ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkcija lica ovlaštenog da saziva Skupštinu, oblik i sadržaj pečata, oblik i sadržaj znaka, sticanje i raspolaganje imovinom, način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu, postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Sindikata, uvjeti i način učlanjenja, prestanak članstva, prava, dužnosti i odgovornost članova Sindikata, uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada, pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada, te druga pitanja od značaja za rad Sindikata…

Download:

STATUT SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO

 

21.12.2016. godine će SSSDMISFBIH imati press konferenciju u Uniticu u 11:00h. Ova press će biti održana zbog odlaganja početka pregovora u vezi kolektivnog ugovora.

Ispred Sindikata će se obratiti predsjednik federalnog Sindikata i članovi Upravnog odbora Sindikata, i iskazati svoje nezadovoljstvo ponašanjem federalnog Ministarstva zdravstva.

Iz SSSDMISFBIH najavljuju i sve oblike sindikalne borbe.

Dr Izet Hočko

Dana 08.12.2016.godine je registrovan Sindikat doktora medicine i stomatologije KS.

U međuvremenu su osnovane podružnice SDMIS KS za Opću bolnicu i KCUS.

Pri tome se u ovaj Sindikat učlanio veliki broj doktora tako da sada SDMIS KS broji preko 700 članova.

U narednim danima će biti osnovane i druge podružnice na području Kantona Sarajevo.

Predsjednik Sindikata
Prim.dr Izet Hočko

Sindikat doktora medicine i stomatologije JUDZUS će povodom godišnjice rada za svoje članove organizovati druženje i večeru 23.12.2016. god. u 20 i 30 h u hotelu Holywood na Ilidži .

Tom prilikom će biti podjeljeni pokloni kolegama koji u ovoj godini odlaze u penziju.

Pozivamo sve kolege članove Sindikata DMIS JUDZUS da svojim prisustvom daju značaj ovom događaju.

Predsjednik Sindikata
Izet Hočko


© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo