Rad svih rukovodećih tijela u Sindikatu je isključivo volonterski, članarina koja je zakonski obavezna, a koju plaćamo svi, isljučivo će se trošiti na zaštitu prava svojh članova.

INICIJATIVA

Za formiranje samostalnog strukovnog sindikata (SSS) doktora medicine i stomatologije JU DZ Kantona Sarajevo.

Inicijativa podrazumijeva osnivanje skupštine strukovnog sindikata JU DZ KS, gdje bi bio izabran statut strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, ciljevi rada, neposredni zadaci, srednjoročni i dugoročni ciljevi i zadaci, te rukovodstvo sindikata.
Razlozi za organizovanje SSS dr med. i stom. su jednostavni:
1.Ubrzano nagomilavanje problema u zdravstvu u cjelini, ali prije svega pogledu socijalnog statusa ljekara, koji se rapidno pogoršava sa rastom troškova života u posljednjih nekoliko godina, a što se posebno odnosi na uposlenike Doma zdravlja Kantona Sarajevo
2.Notorna je činjenica da u zadnjih dvanaest godina prosječan lični dohodak doktora u Kantonu Sarajevo nije mijenjan, odnosno procentualno je smanjivan, i po tome smo, valjda, RARITET U SVIJETU, kao jedina esnafska organizacija kojoj nije mijenjan lični dohodak, preciznije: nije povećan u zadnjoj deceniji …
Cijeli dokument: INICIJATIVA ZA FORMIRANJE SINDIKATA
Na osnovu čl. 12. i 13. Zakona u udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije BiH br. 45/02), Osnivačka skupština Udruženja sindikat doktora medicine i stomatologije JU Dom zdravlja u Sarajevu, na sjednici održanoj dana 29.01.2014. godine u Sarajevu donosi

ODLUKU O OSNIVANJU

UDRUŽENJA SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DZ U SARAJEVU (SDMiSJUDZuS)
Osnivači Udruženja su:
1.Prim. Dr Izet Hočko
2.Dr Senada Smailbegović
3.Dr Nuhdin Kacila
4.Dr Rifat Rijad Zaid
Član 2.
Naziv Udruženja je: Udruženje sindikat doktora medicine i stomatologije JU Dom zdravlja u Sarajevu
Skraćeni naziv Udruženja je: SDMiSJUDZS
Sjedište Udruženja je u Sarajevu, u ulici A. Lažetića br. 2 Hadžići, Sarajevo
Područje djelovanja Udruženja je Kanton Sarajevo
CIjeli dokument: ODLUKA O OSNIVANJU
Na osnovu Člana 12. Statuta Sindikata doktora medicine i stomatologije Doma zdravlja u Sarajevu, Glavni odbor Sindikata doktora medicine i stomatologije Doma zdravlja u Sarajevu, na svojoj sjednici, održanoj 25. februara 2015. godine, d o n o s i

P O S L O V N I K

UO RADU GLAVNOG ODBORA SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE DOMA ZDRAVLJA SARAJEVO
Član 1.
Poslovnikom o radu Glavnog odbora Sindikata doktora medicine i stomatologije Doma zdravlja u Sarajevu (u daljem tekstu: Glavni odbor) utvrđuje se način rada, postupak sazivanja i vođenja sjednica i sva druga pitanja značajna za uspješan rad Glavnog odbora.
Član 2.
Glavni odbor je samostalan u istupanju prema institucijama sistema i drugim organima i organizacijama.
Član 3.
U ostvarivanju funkcije Sindikata doktora medicine i stomatologije Doma zdravlja u Sarajevu, Glavni odbor svoju aktivnost usmjerava, prije svega , na:
• Utvrđivanje realne cijene radne snage;
• Ostvarivanje istih uslova rada za sve uposlene u sistemu zdravstva, uz pozitivnu diskriminaciju spram direktnih izvršioca najbitnijih odluka, prije svega doktora medicine i stomatologije.
• Ostvarivanje prava na rad i zaštitu prava iz rada i po osnovu rada;
• Skraćivanje radnog vremena i unapređivanje i humanizaciju uslova rada;
• Zaštitu uoslenika na radu sa stanovišta specifičnosti uslova rada;
• Obezbjeđivanje materijalne i socijalne sigurnosti uposlenika za čijim radom prestaje potreba;
• Utjecaj na nadležne organe koji predlažu i donose zakonske propise kojima se regulišu pitanja zdravstvenog sistema u kantonu, entitetu i državi BiH.
• Organizovanje zajedničkih solidarnih akcija;
Cijeli dokument: POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA

DELEGATI OSNIVAČKE SKUPŠTINE SAMOSTALNOG STRUKOVNOG SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

1.Prim. dr. Izet Hoćko
2. Dr. Nuhudin Kacila
3. Dr. Rifat Rijad Zaid
4. Dr. Jadranka Ferenc
5. Dr. Enisa Mulalić
6. Dr. Emir Fifić
7. Dr. Emina Durmišević
8. Dr. Amra Mehmedagić
9. Dr. Jusuf Osmanagić
10. Dr. Alma Jelečević-Ibišević …
Cijeli dokument: DELEGATI OSNIVAČKE SKUPŠTINE
Na osnovu člana 14. I 18 . Zakona o udruženjima I fondacijama ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 45/02), Skupština Udruženja Sindikata Doktora medicine I stomatologije Javne Ustanove Dom Zdravlja na osnivačkoj skupštini održanoj dana29.01.2014. godine u Sarajevu donijela je

S T A T U T

UDRUŽENJA SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU

 

OPĆA NAČELA
Član 1.
Ovim Statutom uredjuje se:
1. naziv i sjedište,
2. programski ciljevi i djelatnost,
3. zastupanje i predstavljanje,
4. organizacija sindikata, tijela i organi, nadležnosti,
5. oblik i sadržaj pečata, obilježje-znak i članska knjižica,
6. mandat i način odlučivanja, izbor i opoziv tijela i organa uprave,
7. učlanjenje, iščlanjenje, prestanak i mirovanje članstva, disciplinski postupak,
8. prava, dužnosti i odgovornosti članova,
9. normativna akta, donošenje Statuta i drugih općih akata,
10.sticanje i raspolaganje imovinom, finansijski izvještaj i izvještaj o radu,
11.socijalna zaštita, materijalna i pravna pomoć, edukacija članstva,
12.kolektivno pregovaranje i štrajk,
13.stručna služba,
14.javnost rada,
15.druge zakonom dozvoljene djelatnosti,
16.uvjeti i postupak za udruživanje, pripajanje, razdvajanje, transformacija, prestanak rada strukovnog sindikata,
17.pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada,
18.završne odredbe.
Cijeli dokument: NOVI STATUT

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE SDMiSJUDZS

 

OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Poslovnikom, u skladu sa Statutom Sindikata doktora medicine i stomatologije Javne ustanove Dom zdravlja u Sarajevu (u daljem tekstu: Statut), utvrđuje se rad Redovne Skupštine Sindikata doktora medicine i stomatologije Javne ustanove Dom zdravlja u Sarajevu (u daljem tekstu Skupština).
Član 2.
1) Poslovnik o radu Redovne Skupštine Sindikata doktora medicine i stomatologije Javne ustanove Dom zdravlja u Sarajevu donose neposredno delegati na Skupštini nadpolovičnom većinom, od ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.
(2) Odredbe ovog Poslovnika odnose se na sva lica koja učestvuju u radu Skupštine.
Cijeli dokument: POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE SDM i SJUDZS
Na osnovu člana 22. Statuta Sindikata doktora medicine i stomatologije JU DZ u Sarajevu, Nadzorni odbor SDMiSJUDZS na svojoj Drugoj sjednici, održanoj 27. februara 2015. godine, d o n o s i:

P O S L O V N I K

O RADU NADZORNOG ODBORA nSINDIKATA DOKTORA MEDICINE i STOMATOLOGIJE JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA SARAJEVO

 

Član 1.
Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Sindikata doktora medicine i stomatologije JU DZ u Sarajevu (u daljem tekstu: Nadzorni odbor) utvrdjuje se način rada, postupak sazivanja i vodjenja sjednica i sva druga pitanja značajna za uspješan rad Nadzornog odbora.
Član 2.
Nadzorni odbor vrši kontrolu nad ostvarivanjem politike finansiranja, prilivom i korištenjem članarine i drugih finansijskih sredstava i raspolaganja sindikalnom imovinom i o tome informiše članstvo i Glavni odbor.
Nadzorni odbor može na zahtjev predsjednika Sindikata izvršiti kontrolu finansijskog poslovanja u svim sindikalnim podružnicama.
Cijeli dokument: POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA SDM i SJUDZS
Na osnovu člana 12. 34, 35 Statuta Sindikata doktora medicine i stomatologije JU DZ u Sarajevu, Nadzorni odbor SDMiSJUDZS na svojoj Drugoj sjednici, održanoj 27. februara 2015. godine, d o n o s i:

P O S L O V N I K

O RADU KOMISIJE ZA RADNO-PRAVNU PROBLEMATIKU I SOCIO-EKONOMSKI POLOŽAJ

 

Član 1.
Ovim poslovnikom se definiše :
• način rada komisije
• prikuplja podatke o radno-pravnom statusu doktora medicine I stomatologije, članova sindikata kao i prisutnim kršenjima radnih, kolektivnih i opštih kolektivnih prava,
• vrši procjenu radno-pravnog statusa doktora medicine i stomatologije na osnovu prikupljenih podataka,
• prikuplja podatke i vrši procjenu socio-materijalnog statusa doktora medicine i stomatologije
• rješavanje problema iz domena radno-pravnog zakonodavstva
• tumačenje i praćenje provođenja odredbi kolektivnog ugovora
• nacin donošenja i praćenja provođenja zakonskih i podzakonskih akata vezanih za svakodnevni rad u praksi, i problematiku koja se javlja tokom rada.
• podnošenje izvještaja o radu komisije
• završne odredbe
Cijeli dokument: POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA RADNO PRAVNUPROBLEMATIKU I SOCIO-EKONOMSKI POŽAJ
Na osnovu člana 12, 34, 35 Statuta Sindikata doktora medicine i stomatologije JU DZ u Sarajevu, Nadzorni odbor SDMiSJUDZS na svojoj Drugoj sjednici, održanoj 27. februara 2015. godine, d o n o s i:

P O S L O V N I K

O RADU KOMISIJE ZA STRUČNU PROBLEMATIKU

 

Član 1.
Ovim poslovnikom se definiše :
• način rada komisije
• donosi Poslovnik o radu,
• vrši procjenu nivoa sindikalne educiranosti sindikalnih aktivista i članova,
• vodi stalnu brigu o sindikalnom usavršavanju i informisanju svojih članova tako što predlaže i koordinira organizovanje raznih oblika edukacije a članstvo informiše putem dostupnih načina informisanja (bilteni , brošure, časopisi, internet…),
• predlaže organizovanje raznih oblika edukacije članova sindikata za realizaciju ciljeva sindikata (stručni seminari, izrade uputstava, upućivanje na edukativne seminare u organizacije drugih pravnih subjekata, kupovina stručne literature, izrada stručne publikacije i organiziranje radionica za praktičnu primjenu Kolektivnog ugovora i sl.),
• predlaže izdavanje odgovarajućih publikacija, brošura i drugih prezentacijskih materijala vezanih za provođenje ciljeva sindikata radi upoznavanja članstva i šire javnosti o radu.
• rješavanje problema zadovoljstva zdravstvenih radnka ali i korisnika zdravstvene usluga u vezi sa dobrom kliničkom praksom, odnosno problematiku koja se tiče ukupnog zdravstvenog sistema u F BiH
• tumačenje i praćenje provođenja odredbi kolektivnog ugovora
• nacin donošenja i praćenja provođenja zakonskih i podzakonskih akata vezanih za svakodnevni rad u praksi
• podnošenje izvještaja o radu komisije
• završne odredbe
Cijeli dokument: POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SINDIKALNU EDUKACIJUI STRUČNU PROBLEMATIKU
Na osnovu člana 12. 34, 35 Statuta Sindikata doktora medicine i stomatologije JU DZ u Sarajevu, Nadzorni odbor SDMiSJUDZS na svojoj Drugoj sjednici, održanoj 27. februara 2015. godine, d o n o s i:

P O S L O V N I K

O RADU KOMISIJE ZA STATUT I NORMATIVNA PITANJA

 

Član 1.
Ovim poslovnikom se definiše :
• način rada komisije
• donosi svoj Poslovnik o radu,
• tumači odredbe Statuta i druge odluke i akte sindikata,
• Prate usklađenost Statuta sa pozitivnim i važećim zakonskim propisima,
• analizira i kontroliše primjenu Statuta i predlaže postupak njegovih izmjena i dopuna,
• ocjenjuje i donosi odluke o usklađenosti ostalih općih akata sa ovim Statutom,
• prikuplja prijedloge i učestvuje u pripremi amandmana na Statut i promjene Statuta,
• obavlja i druge poslove u vezi s primjenom Statuta,
• podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini.
• sjedište komisije
• tumačenje i praćenje provođenja odredbi kolektivnog ugovora
• nacin donošenja i praćenja provođenja zaključaka komisije
• podnošenje izvještaja o radu komisije
• završne odredbe
Cijeli dokument: POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA STATUT I NORMATIVNAPITANJA
© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo