Sindikat doktora medicine i stomatologije Javne ustanove Dom zdravlja u Sarajevu

Prim. dr. Izet Hočko predsjednik Sindikata

spec. pedijatar

Dr. Rifat Rijad Zaid
zamjenik predsjednika

spec. neurolog

Prim.dr. Emina Turkić

Prim.dr. Emina Turkić
zamjenica predsjednika

spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Prim. dr. Zdravko Margeta predsjednik Skupštine

spec. medicine rada

O SINDIKATU

Rad svih rukovodećih tijela u Sindikatu je isključivo volonterski, članarina koja je zakonski obavezna a koju plačamo svi, isljučivo će se trošiti na zaštitu prava svojh članova.

Dosadašnje sindikalno djelovanje je vrlo intenzivno. Ostvareni su kontakti sa menadžmentom ustanove, Zavodom zdravstvenog osiguranja KS, Kantonalnim ministrom za zdravstvo, kao i sa predsjednikom federalnog sindikata doktora medicine i stomatologije.

Glavna opcija borbe Sindikata u ovom trenutku jesu razgovori, ali razgovori koji će završiti dogovorom. Ako ne budemo uspjeli u tome spremamo se i na druge oblike sindikalne borbe.

Neki od kratkoročnih ciljeva su već ostvareni, neki će biti ubrzo. Samo treba uporediti period od prije godinu dana i danas, i rezultati su već vidljivi.U razgovorima smo sa menadžmentom JUDZKS za korekciju koeficijenata za doktore medicine i stomatologije. Inače plate zaposlenicima u JUDZKS su ponižavajuće niske.

Ogromno je interesovanje kolega za članstvo u Sindikatu. Do sada imamo preko 300 članova, što je preko 60% od ukupno uposlenih, broj se uvećava svakodnevno. Zato pozivamo kolege koji dosad nisu pristupili da to učine, kako bi bili jači. Nije u redu ostati po strani, a očekivati da se kolege koji su članovi Sinikata bore i za njih. Nije kolegijalno, niti etički, jer uspjeh će svima koristiti.

Ovaj Sidikat će predlagati nova zakonska rješenja koja će ubrzati reformu zdravstva, zdravstva u kojem će biti zadovoljni i korisnici usluga i zdravstveni radnici. Učinićemo da pacijenti dobiju još kvalitetnije zdravstvo, jer mi imamo vrlo kvalitetan zdravstveni kadar, koji je svugdje izuzetno cijenjen i vrijednovan, osim u svojoj zemlji. Svjedoci smo enormnog odliva zdravstvenih radnika iz zemlje.

Kvalitetno liječenje se ne zasniva na besplatnom lijeku, već na ulaganju u dijagnostiku. Treba pravilno raporediti sredstva, tj. više sredstava ulagati u zdravstveni kadar i dijagostiku, revidirati esencijalnu listu lijekova.

Sindikat je zainteresovan i otvoren za saradnju sa svim sindikatima koji imaju isti interes. Pokušali smo ostvariti saradnju sa NSS radnika zaposlenih u zdravsvtvu JUDZKS, jer imamo zajednički interes, ali kod njih nismo naišli na razumjevanje.

Mi se borimo u gotovo svim stvarima za sve zaposlene u zdravstvu ( kao npr. satnica,rad vikendom i praznicima, novčana naknada za prevoz i radno vrijeme).

Pozivamo kolege i iz drugih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo da se organizuju i oforme strukovni sindikat, i na taj način da se zajedno borimo za svoja prava u Kantonu Sarajevo, a sa tim činom ostvarujemo pravo djelovanja i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Rad Sindikata je transparentan, mi ćemo redovno održavati sastanke u organizacionim jedinicama, već to radimo. Sada pojačavamo rad glavnog odbora sa izborom još po jednog člana iz svih organizacionih jedinica.

Otvoreni smo za sve kontakte, sva pitanja i sve ideje, ista se mogu ostvariti na tel. Predsjednika Sindikata prim.dr Izeta Hočka, 061285753, kao i kod članova gl.odbora koji su i predjednici vaše organizacione jedinice, i/ili na e-mail sindikatdmis.sa@gmail.com.

RUKOVODSTVO SINDIKATA

Sindikat doktora medicine i stomatologije JUDZUS je formiran 29.01.2014.godine, a nakon tromjesečnih vrlo aktivnih priprema. Toga dana je održana Osnivačka, ujedno i izborna skupština na kojoj je usvojen Statut Sidikata i izabrani:

 • Predsjednik Sindikata Prim.dr. Izet Hočko
 • Zamjenik predsjednika Dr. Rifat Rijad Zaid
 • Zamjenik predsjednika Prim. dr. Emina Turkić
 • Predsjednik Skupštine Prim. dr. Zdravko Margeta

Izabrani članovi Glavnog odbora, su predsjednici organazacionih jedinica:

 • Dr Jasminka Bašić, Stari grad
 • Dr Urfeta Tokić, Centar
 • Dr Rasema Šehović, Novo Sarajevo
 • Dr Amra Resulovic-Silajdzić, Novi grad( Kumrovec)
 • Dr Vildan Bilalović, Saraj polje,(Dr. Neda Ferizović)
 • Dr Jadranka Ferenc, Ilidža
 • Dr Nuhudin Kacila, Hadžići
 • Dr Samra Zuban-Koračić, Vogošća
 • Dr Elvira Salkić, Ilijaš
 • Dr Amra Mehmedagić,Trnovo

CILJ SINDIKATA

Cilj Sindikata je da se zaustavi dalje urušavanje statusa i standarda struke što je činjeno desetljećima unazad. Sindikat će se boriti za prava naše profesije, kao što će štititi i interese svojih članova.

Mi želimo da napravimo novi iskorak u sindikalnoj organizaciji, da iziđemo iz ovih okvira, da stvarno budemo u službi svojih članova. Naši članovi će imati pomoć Sindikata bilo kada i bilo gdje.

Samo udruženi možemo ostvariti svoje ciljeve !

© 2015. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE JU DOM ZDRAVLJA U SARAJEVU Sarajevo